Vol 62, No 6 (2016)

Original Studies
Effect of oxidative stress on major plasma carotenoid content and composition in prepubertal children with growth hormone deficiency
Pankratova M.S., Yusipovich A.I., Vorontsova M.V., Knyazeva T.T., Baizhumanov A.A., Shiryaeva T.Y., Solovchenko A.E., Maksimov G.V., Peterkova V.A.
Problems of Endocrinology. 2016;62(6):4-9
views
PDF
(Rus)
HTML
(Rus)
Isolated left ventricular diastolic dysfunction in diabetes mellitus: opinions change
Kukharenko S.S., Yadrikhinskaya M.N., Shatskaya O.A., Drozdova E.N., Kudryashova A.L., Shestakova M.V., Dedov I.I.
Problems of Endocrinology. 2016;62(6):10-19
views
PDF
(Rus)
HTML
(Rus)
Clinical and molecular genetic characteristics of MODY cases with digenic and oligogenic inheritance as defined by targeted next-generation sequencing
Gioeva O.A., Zubkova N.A., Tikhonovich Y.V., Petrov V.M., Vasilyev E.V., Kiyaev A.V., Chernich L.G., Pollyak O.Y., Yusupova A.R., Tiulpakov A.N.
Problems of Endocrinology. 2016;62(6):20-27
views
PDF
(Rus)
HTML
(Rus)
Case Reports
Three RET germ-line mutations in a family with multiple endocrine neoplasia type 2A syndrome
Severskaya N.V., Polyakov V.G., Shishkov R.V., Ilin A.A., Ivanova N.V., Pavlovskaya A.I., Kozlova V.M., Amosenko F.A., Lyubchenko L.N., Kazubskaya T.P., Koshechkina N.A., Mikhailova E.V., Matveeva I.I., Serebryakova I.N., Mikhailova S.N., Kalinchenko N.Y.
Problems of Endocrinology. 2016;62(6):28-32
views
PDF
(Rus)
HTML
(Rus)
Reviews
Is visceral obesity the cause of obesity paradox?
Borodkina D.A., Gruzdeva O.V., Kvitkova L.V., Barbarash O.L.
Problems of Endocrinology. 2016;62(6):33-39
views
PDF
(Rus)
HTML
(Rus)
Clinical guidelines
Primary hyperparathyroidism: the clinical picture, diagnostics, differential diagnostics, and methods of treatment
Dedov I.I., Melnichenko G.A., Mokrysheva N.G., Rozhinskaya L.Y., Kusnezov N.S., Pigarova E.A., Eremkina A.K., Egshatyan L.V., Mamedova E.O., Krupinova J.A.
Problems of Endocrinology. 2016;62(6):40-77
views
PDF
(Rus)
HTML
(Rus)
Guidelines for the Diagnosis and Treatment of testosterone deficiency (hypogonadism) in male patients
Dedov I.I., Melnichenko G.A., Rozhivanov R.V., Kurbatov D.G.
Problems of Endocrinology. 2016;62(6):78-80
views
PDF
(Rus)
HTML
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies